• Cameraprotocol Sportvereniging Sportclub Groessen              

  Per 1 januari 2024 

  Sportpark Heggeakkers te Groessen wordt dagelijks bezocht door leden en diverse bezoekers     (zoals onder andere vrijwilligers, supporters en leveranciers). Het bestuur vindt het noodzakelijk        om met cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging en de veiligheid van   haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen. Er zijn dan ook recent bewakingscamera’s geïnstalleerd op het gehele sportpark. De bewakingscamera’s zijn geïnstalleerd in de buitenruimtes (rondom kantine en kleedkamers, parkeerplaatsen en opslag van de onderhoudsploeg) en in de kantine en overkapping voor de kantine.

  Vanzelfsprekend gaan we als bestuur zorgvuldig om met de toegang tot en het gebruik van de beelden. Hiertoe is dit cameraprotocol opgesteld, welke ook te vinden is op de website van Sportclub Groessen. 

  Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

  Het doel van het cameratoezicht laat zich samenvatten in de volgende punten:

  -       Het beschermen van de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers.

  -       De camerabeelden dienen ter voorkoming van diefstal, vernieling en vandalisme en het bevorderen van het gevoel van veiligheid en kunnen de camera’s bijdragen aan preventie van onwenselijk gedrag.

  -       Daarnaast dient het cameratoezicht als bescherming van de veiligheid van alle aanwezigen op het complex.

  -       Tevens kan het cameratoezicht leiden tot herkenning of identificatie van personen, die bij incidenten betrokken zijn geweest dan wel ondersteuning bieden bij de opsporing van strafbare feiten. Ook kunnen de camerabeelden dienen als bewijsmateriaal in een gerechtelijke procedure.

  Op deze wijze is 24 uur per dag en 7 dagen per week toezicht mogelijk. Zonder het cameratoezicht is Sportclub Groessen niet in staat om de hiervoor genoemde doeleinden te verwezenlijken. Daarom is het cameratoezicht noodzakelijk.  

  Artikel 2. Grondslag voor de verwerkingen van persoonsgegevens.

  De met het cameratoezicht gepaard gaande verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sportclub Groessen, haar leden, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. Deze belangen bestaan uit het beheer van de goederen van Sportclub Groessen en uit de veiligheid van haar leden, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. Sportclub Groessen heeft bij haar overwegingen omtrent het cameratoezicht zoveel als mogelijk rekening gehouden met de belangen van de personen van wie gegevens worden verwerkt. Dat blijkt uit de overwegingen, die in het kader van het cameratoezicht door Sportclub Groessen zijn gemaakt. 

  Artikel 3, Taken en verantwoordelijkheden

  1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Sportclub Groessen.
  2. Het bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer van het systeem. Er zijn twee bestuursleden (4 ogen-principe) namens het bestuur bevoegd om samen de camerabeelden te bekijken (van camera’s 1 t/m 8). Indien er camerabeelden van camera 9 of 10 bekeken dienen te worden, zal er ook een lid van de kantine-commissie bij het bekijken van de beelden aanwezig zijn.
  3. Het bestuur stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een schriftelijk verzoek wordt gedaan door het bestuur of een betrokken persoon van Sportclub Groessen (zie ook art. 5 lid 3).
  4. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
  5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter beschikking gesteld, na opvordering door een bevoegd gezag. 

  Artikel 4, Privacy

  1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel geweld (incl. ernstige vormen van bedreiging), diefstal en vernieling te voorkomen. Zie artikel 1 voor de meer precieze omschrijvingen.
  2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
  3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd met bebording bij de ingang van ons sportcomplex en dit cameraprotocol staat vermeld op onze website.
  4. Leden en bezoekers gaan met het betreden van het sportcomplex akkoord met het maken van beeldopnames.  

  Artikel 5, Inzage in opgenomen materiaal

  1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
  2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden en alleen zij mogen dit inzien.        In principe vindt dit alleen plaats als er een calamiteit (d.w.z. geweld, ernstige bedreiging, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld of goederen, bij handel of gebruik van verdovende middelen, etc.) heeft plaatsgevonden. Uitzonderingen worden middels een bestuursbesluit eventueel toegevoegd.
  3. 3a.        Als leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden

  te laten raadplegen, dan kunnen zij schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur van Sportclub Groessen (zie ook art. 3 lid 3).

  3b.       Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar en op welk tijdstip (zo nauwkeurig mogelijk) de beelden mogelijk zijn gemaakt en een duidelijke reden waarom dit verzoek wordt gedaan.

  3c.       Het bestuur van Sportclub Groessen beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal. 

  3d.       Beeldmateriaal mag alleen door de hiervoor aangewezen bestuursleden (met inachtneming van het 4 ogen-principe) worden bekeken. Dit geldt voor de camera’s 1 t/m 8. De camera’s 9 en 10 zijn onderhevig aan extra restricties (zie art. 5 lid 8 en 9).

  1. Beeldmateriaal zal niet ter inzage aan betrokkenen worden gegeven, echter door de door het bestuur aan te wijzen personen bekeken worden. Hij of zij zal dan de vragende partij informeren over hetgeen zichtbaar was. De aanvragende partij kan en mag dus niet de beelden zelf inzien.
  2. Beelden van de camera’s 9 en 10 zijn extra privacygevoelig. Om de beelden van deze 2 camera’s in te mogen zien, is nadat het bestuur het opvragen van de beelden heeft goedgekeurd ook goedkeuring van 1 lid van de kantinecommissie noodzakelijk. In 1e instantie zal deze goedkeuring gevraagd worden aan onze kantinebeheerder, echter indien hij verhinderd is, dan kan ieder ander lid van de kantine-commissie de vraag honoreren of onderbouwd weigeren. De beelden worden na opvraging altijd samen bekeken en beoordeeld. Dus minimaal 2 personen uit het bestuur en 1 persoon uit de kantinecommissie.
  3. De beelden van de camera’s 1 t/m 8 zijn altijd live zichtbaar op het verzamelscherm achter de bar in de kantine. De camera’s 9 en 10 zijn daarop nooit zichtbaar. 

  Artikel 6, Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

  1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
  2. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt, dient zich van tevoren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal. 

   Artikel 7, Het camerasysteem en de beveiliging

  1. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken op het hele sportcomplex.
  2. Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten. 
  3. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
  4. Alle camera’s maken alleen beeldopnames. Het geluid is bij alle camera’s uitgezet en er worden dan ook geen geluidsopnames gemaakt (dit geldt voor alle camera’s).
  5. De recorder bevindt zich in de kleine bestuurskamer en is afgesloten voor derden. Alleen leverancier van de apparatuur (onder begeleiding van een bestuurslid), heeft toegang tot de recorder.
  6. De opnames worden na circa 3 weken automatisch overschreven.
  7. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard door het bestuur tot het incident is afgehandeld en daarna definitief verwijderd
  8. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. 

  Artikel 8, Informatieverstrekking

  1. Dit protocol is door het bestuur opgesteld en goedgekeurd en het wordt via de website van Sportclub Groessen gepubliceerd.
  2. Klachten, opmerkingen of vragen over de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van Sportclub Groessen.
  3. Bij alle aanpassingen van dit protocol (altijd middels een bestuursbesluit) zullen alle leden op de hoogte worden gesteld via een publicatie op de website van Sportclub Groessen. 

  Artikel 9, Nadere uitleg over de camera’s

  Er zijn in totaal 10 camera’s aanwezig:

  1              Achteruitgang kantine

  2              Toegangspoort aan de zijkant van de kantine

  3              Bovenaan stalen trap met zicht op terras en deels de toegang materiaalhok en kleedkamers

  4              Recht tegenover ingang materiaalhok en ingang kleedkamers (ook speeltoestel zichtbaar)

  5              Nabij de grote opslagcontainer en aanhanger

  6              Fietsenstalling

  7              Parkeerplaats auto’s

  8              Veld 1 en rondom (deze camera is beweegbaar op afstand en via vaste route)

  Deze 8 camera’s zijn allen zichtbaar op de mobiele devices van 3 personen, die altijd live en terug kunnen kijken. Deze personen staan beschreven in het addendum van dit protocol en deze wordt niet openbaar gemaakt. Deze beelden zijn ook zichtbaar op de monitor achter de bar. 

  Verder zijn er nog 2 camera’s in de binnenruimte (deze beelden zijn niet zichtbaar op de monitor):

  9              Kantine (zicht op de bar en groot deel van de kantine)

  10           Overkapping (geheel) 

   

  Vastgesteld op de bestuursvergadering van 13 mei 2024.