•    

  Aan de (ouders van de) leden van sportclub Groessen,
   
  Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering op
   
  donderdag 29 april 2021, aanvang 19.30 uur.
   
  Op deze tweede ledenvergadering staat het wijzigen van de statuten op de agenda. Voor het wijzigen van de statuten is namelijk een quorum van minimaal 2/3 van het totale aantal leden vereist (huidige statuten artikel 23 lid 3). Dit werd niet gehaald op de eerste ALV van 12 april 2021.
   
  Besloten werd om wel de aanwezige leden te laten stemmen over de gewijzigde statuten, maar de uitslag van deze stemming als een (bindende) ledenpeiling mee te nemen naar een nieuw uit te roepen algemene ledenvergadering. Op de tweede ledenvergadering van 29 april 2021 is geen minimum aantal leden vereist en volstaat een twee-derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
   
  In verband met de huidige Corona maatregelen is het helaas niet mogelijk fysiek te vergaderen. Wij nodigen u dan ook uit voor een digitale vergadering via Teams.
   
  Deelnemen kan door uiterlijk woensdag 28 april een mail te sturen naar smt.hof@gmail.com. U krijgt dan uiterlijk donderdag 29 april een link met instructie.  

  Als agenda wordt het volgende voorgesteld: 

  1. Opening 
  2. Mededelingen en ingebrachte agendapunten 
  3. Verslag algemene ledenvergadering 12 april 2021
  4. Statuten sportclub Groessen. Mede in verband met de verzelfstandiging van HCL zijn de statuten van Sportclub Groessen volledig herschreven en tegelijkertijd geactualiseerd. Het bestuur vraagt goedkeuring van de concept statuten van sportclub Groessen
  5. Rondvraag en sluiting

   
  Groessen,  17 april 2021
  Namens het bestuur van Sportclub Groessen
  Sylvia Hof, secretaris (smt.hof@gmail.com)