• Aan de (ouders van de) leden van sportvereniging Sportclub Groessen


  Beste leden,
  we nodigen jullie uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 
  maandag 3 oktober 2022 in ons clubgebouw aan de Zwarteweg te Groessen. Aanvang 20.00 uur.
  Als agenda wordt het volgende voorgesteld:
  1. Opening

  2. Mededelingen en ingebrachte agendapunten
  Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 september 2021 (ter inzage op de
  jaarvergadering en reeds gepubliceerd op de website van sportvereniging Sportclub Groessen
  www.sportclubgroessen.nl/concept-verslag-alv-27-september)

  3. Verkort jaarverslag seizoen 2021-2022 (mondeling)

  4. Exploitatieoverzicht + balans 2021-2022 (ter inzage op de jaarvergadering)

  5. Verslag Kascommissie

  6. Benoeming nieuwe Kascommissie

  7. Begroting 2022-2023 (ter inzage op de jaarvergadering)

  * Vaststellen begroting, contributie en kledingplan 2022-2023

  8. Stand van zaken terrasoverkapping (conform mandaat aan het bestuur van de ALV van 27
  september 2021)

  9. Bestuursverkiezing

  * Aftredende en niet herkiesbare leden:
  o Toon den Balvert, algemeen lid

  * Aftredend en herkiesbaar:
  o Koos Roelofs, penningmeester, op verzoek voor 1 jaar
  o Sylvia Hof, secretaris
  o Erika Robbe, algemeen bestuurslid en contactpersoon HCL

  * Zittende leden:
  o Marnix Arentsen, voorzitter
  o Frans Goris, algemeen bestuurslid
  o Luc van der Laan, algemeen bestuurslid
  o Jos Lukkezen, bestuurslid accommodatie

  * Het bestuur vraagt mandaatverlening door de ledenvergadering om tussentijds geschikte
  vervangers te zoeken en aan te stellen voor de vacante bestuursfuncties

  10. Presentatie meerjarenplan 2023 - 2027

  11. Sluiting

  Groessen, 18 september 2022
  Namens het bestuur van sportvereniging Sportclub Groessen
  Sylvia Hof, secretaris, smt.hof@gmail.com
  De agendastukken genoemd onder 3, 5 en 8 zijn desgewenst per email op te vragen bij de secretaris.