• Uitnodiging en agenda ALV

  Aan de (ouders van de) leden van sportvereniging Sportclub Groessen


  Beste leden,


  Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
  maandag 25 september 2023 in ons clubgebouw aan de Zwarteweg te Groessen. Aanvang 20.00
  uur.


  Als agenda wordt het volgende voorgesteld:


  1. Opening


  2. Mededelingen en ingebrachte agendapunten


  3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2022
  (ter inzage op de jaarvergadering en reeds gepubliceerd op onze website).


  4. Terugblik seizoen 2022 – 2023 (mondeling)


  5. Exploitatieoverzicht + balans 2022 - 2023 (ter inzage op de jaarvergadering)


  6. Verslag Kascommissie


  7. Benoeming nieuwe Kascommissie


  8. Begroting 2023-2024 (ter inzage op de jaarvergadering)
  • Vaststellen begroting, contributie, bijdrages en kledingplan 2023-2024


  9. Stand lopende zaken w.o.
  • Fair Play
  • Vacatures vrijwilligers o.a. voor Contributiebeheer
  • Update organisatie structuur met meer taken en bevoegdheden voor commissies/adviseurs


  10. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbare leden:
  o Jos Lukkezen, bestuurslid accommodatie
  o Frans Goris, algemeen bestuurslid
  o Luc van der Laan, algemeen bestuurslid
  • Aftredend en herkiesbare leden:
  o Marnix Arentsen, voorzitter
  o Koos Roelofs, penningmeester (laatste seizoen)
  • Zittende leden:
  o Sylvia Hof, secretaris
  o Erika Robbe, algemeen bestuurslid en contactpersoon HCL
  Het bestuur vraagt mandaatverlening door de ledenvergadering om tussentijds geschikte
  vervangers te zoeken en aan te stellen voor de vacante bestuursfuncties.


  11. Sluiting


  Groessen, 11 september 2023


  Namens het bestuur van sportvereniging Sportclub Groessen
  Sylvia Hof, secretaris (smt.hof@gmail.com)


  De financiële stukken en de conceptnotulen 2022 zijn desgewenst per email op te vragen bij de secretaris.