• Gedragsregels

  Algemeen

  Sportclub Groessen wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar een fijn dorps karakter centraal staat. Normaal gedrag hoort vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil Sportclub Groessen vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen van jong tot oud zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

  Voor de sportende leden. Bij Sportclub Groessen.

  • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
  • Zien we het positieve in de ander.
  • Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
  • Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
  • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
  • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het clubgebouw en de sporthal schoon.
  • Gaan we respectvol met elkaar om.
  • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.
  • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels
  • Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
  • Melden we ons bij verhindering ruim op tijd af.
  • Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand.

   Voor vrijwilligers

  • Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen Sportclub Groessen. Je handelt als zodanig.
  • Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.
  • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het technisch team.
  • Je spreekt ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de lijn!
  • Je bent als laatste gebruiker van een pupillenwedstrijd op halve velden verantwoordelijk voor het opruimen van de pupillendoeltjes. Zet de losse doeltjes op de daarvoor aangewezen plaats. De vaste pupillengoaltjes op het kunstgrasveld dienen bij het uitklappen en inklappen met minimaal twee personen te gebeuren. Vraag hulp aan de aanwezige ouders als je alleen bent. Als men de doeltjes alleen probeert in- of uit te klappen, dan ontstaan er vervorming of andere schade.
  • De grote losse doelen moeten met voldoende mensen verplaatst worden. Dit om vervorming of andere schade te voorkomen.
  • Laten we met de materialen goed omgaan, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.
  • Je bent als gebruiker van trainingsmaterialen op de sportvelden en in de sporthallen verantwoordelijk voor het opruimen hiervan.
  • Je controleert dat of de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de spelers alsnog goed doen als dit niet is gedaan. Als leider of trainer van jouw team ga je altijd als laatste van je team weg.
  • Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden tot dat alle spelers klaar zijn. Als leider of trainer ga je altijd als laatste weg om de eindcontrole uit te voeren.
  • Je ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding. Voor voetballers bijvoorbeeld: geen korte broek bij te koud weer. Misschien wel stoer, maar niet verstandig!
  • Je bent verantwoordelijk voor het materiaal. Dus ook ballen ophalen die achter de hekwerken terecht komen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
  • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. Dit samen met het wedstrijdsecretariaat in de bestuurskamer.
  • Zorg dat de sleutels van de kleedlokalen na de wedstrijden weer boven bij het wedstrijdsecretariaat ingeleverd worden.
  • De veldverlichting niet eerder aan te doen dan net voordat er op het betreffende veld getraind gaat worden.
  • Na de trainingen in de avonduren, de veldverlichting na de laatste training van het betreffende veld direct uitschakelen.
  • Als je als laatste team de kleedaccommodatie verlaat, het alarm inschakelen en de buiten deur afsluiten. Let hier wel op of er in de bestuurskamer op de 1e verdieping een overleg plaats vindt. Is dit het geval, dan deur wel afsluiten, maar niet het alarm inschakelen. Communiceer dan over het afsluiten van de accommodatie.
  • De leider of trainer die het laatste de accommodatie verlaat sluit de poorten van de autoparkeerplaats en fietsenstalling bij de hoofdingang af.
  • Motiveer de teamleden bij andere verenigingsactiviteiten buiten het voetbal of handbal om.

   Voor ouders en verzorgers.

  • Ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook wat regels die van toepassing zijn voor ouders van de jeugdleden.
  • Natuurlijk zijn alle gedragsregels van anderen ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
  • U blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering en gaat niet op het veld staan.
  • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
  • Sportclub Groessen heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd maar nooit op het veld. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator.
  • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
  • U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
  • U stimuleert uw kinderen tot meedoen van activiteiten en evenementen buiten het voetbal en handbal om.
  • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
  • Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
  • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
  • Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
  • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
  • Zorg dat in de donkere maanden de fietsverlichting van uw zoon/dochter in orde is.

  Voor senioren.

  Senioren dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en kopiëren veelal onbewust het gedrag van hun voorbeelden. Wees een voorbeeld.

  Algemene regels voor het sportcomplex.

  Natuurlijk gelden op ons sportcomplex de normale regels, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor een sfeervol en gezellig complex.

  • Ruim je eigen rommel op.
  • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • Fietsen en brommers worden in de fietsenstalling geplaatst.
  • Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde parkeervakken en is voor eigen risico.
  • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
  • Hou je aan de verkeerborden en -regels die gelden op en/of rondom het sportcomplex,
  • Vermijd bij het verlaten van het sportcomplex of de sporthal geluidsoverlast.
  • Behandel ieder als gelijkwaardig.
  • Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden en wordt bestraft. Tijdens de wedstrijden en trainingen vormt de Nederlandse taal het uitgangspunt als voertaal.
  • Iedereen is aanspreekbaar op zijn/haar (wan)gedrag. Een lid van sportclub Groessen zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of een of meerdere leden schuldig maakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met nakoming van de leden opgelegde verplichting zoals o.a. vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor de FairPlay-commissie.
  • Respect opbrengen voor (eigendommen van) anderen is belangrijk. Iedereen dient zich daarom te onthouden van: onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van (assistent-)scheidsrechters, vrijwilligers, trainers/coaches, commissie- en bestuursleden. Tevens worden supporters/bezoekers met respect en fatsoen behandeld.

  Meer informatie en verdere uitleg over de regels die wij hanteren op ons sportpark vind u in ons Fair Play reglement

  Straffen.

  Het bestuur van Sportclub Groessen gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Sportclub Groessen heeft enkele jaren geleden een FairPlay commissie in het leven geroepen die het bestuur van advies voorziet bij overtredingen. Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. In eerste instantie is het ter beoordeling van de begeleiding van een team om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met passende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan het voetbal- of handbalbestuur. Sancties kunnen bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, ontzegging tot het betreden van het sportcomplex, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Sportclub Groessen statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

   Tot slot.

  Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kunnen we allemaal met plezier zijn of haar sport of functie bij de club met veel plezier uitvoeren.