• Lidmaatschap

  Bij jouw lidmaatschap van sportclub Groessen horen een aantal afspraken. De wijze van aan- en afmelden en ook de contributie bedragen kun je hier nalezen. 

  Om de ledenadministratie zo actueel mogelijk te houden, is het van groot belang dat voor het aan- en afmelden als lid een aantal regels in acht worden genomen.  

  Onderwerpen op deze pagina zijn: 

  Aanmelden als lid van Sportclub Groessen
  Fair Play Reglement
  Afmelden als lid bij de wedstrijdsecretariaten
  Adreswijziging
  Bankrekeningnummer-wijziging
  Contributiebedragen
  GelrePas
  Kledingfonds
  Reclame-opdruk
  Webshop
  Boetes/proceskosten
  Speel- en trainingsverbod
  Contributieteruggave

  Aanmelden als lid van Sportclub Groessen:

  Dit kan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier verkrijgbaar bij de betreffende wedstrijd-secretaris, in de bestuurskamer of hier te downloaden. Dit formulier dient uiteraard volledig ingevuld en ondertekend te worden.

   

  De voetballeden vanaf de JO13-pupillen dienen gelijktijdig een recente pasfoto in te leveren voor het aanmaken van een spelerspas. Voor voetballeden van 16 jaar en ouder is het verplicht om naast de ‘normale’ gegevens (naam, adres, woonplaats etc.) ook een legitimatienummer in te vullen (van paspoort, rijbewijs enz.). Van dit legitimatiebewijs dient tevens een leesbare fotokopie bijgesloten te worden. 

  Alle handballeden vanaf de D-pupillen en de voetballeden vanaf JO13-pupillen dienen gelijktijdig een recente pasfoto in te leveren voor het aanmaken van een spelerspas. 

  Nieuwe handballeden dienen de pasfoto digitaal aan te leveren bij het wedstrijdsecretariaat. De handbalpasjes worden door het NHV vanaf september 2012 alleen nog gemaakt vanaf de pasfoto die ons wedstrijdsecretariaat digitaal (met een bepaalde kwaliteit) heeft moeten inbrengen in Sportlink Club. Het WS-handbal hoeft geen losse pasfoto meer per post na  te zenden naar het NHV. 

  • Komt men van een andere vereniging (waar men minder dan drie jaar geleden nog actief was) dan is een overschrijvingsformulier en een ledenmutatiekaart verplicht. Pupillen die van een andere vereniging komen moeten een pupillenverklaring overleggen.
  • Nieuwe trainers, leiders en alle overige kaderleden moeten ook via het genoemde aanmeldingsformulier worden aangemeld bij het WS. Op deze manier worden ook zij op een correcte manier in de ledenadministratie opgenomen.

   

  Fair Play Reglement: 

  Door ondertekening van het aanmeldformulier verklaart men op de hoogte te zijn van en te handelen naar de regels die binnen Sportclub Groessen gelden en in het bijzonder het Fair Play Reglement. 

  Afmelden als lid bij de wedstrijdsecretariaten (WS): 

  Dit kan alleen schriftelijk gebeuren: 

  De wedstrijdsecretariaten zorgen ervoor dat de ledenadministratie, de betreffende leider/trainer, etc. geïnformeerd worden. Het afzeggen bij bijvoorbeeld  de leider is onacceptabel. Eveneens is mondeling afzeggen niet toegestaan. Uitsluitend alleen schriftelijk bij de betreffende wedstrijdsecretaris worden in behandeling genomen. Een tussentijdse afmelding in een seizoen is niet mogelijk. Anders gezegd: een lid is altijd de totale jaarcontributie verschuldigd conform onze statuten. Een afmelding voor het volgende verenigingsjaar (loopt van 1-7 t/m 30-6) dient uiterlijk op 31 mei van het lopende verenigingsjaar schriftelijk  bekend te zijn bij het betreffende wedstrijdsecretariaat. Mondeling afzeggen is niet toegestaan. Een afmelding na 31 mei wordt niet meer geaccepteerd en u bent daarom voor het komende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd.

  Adreswijziging:

  Het gebeurt helaas vaak dat leden bij verhuizing geen adreswijziging sturen naar Sportclub Groessen. Ook dit dient schriftelijk te gebeuren bij jouw WS of bij de ledenadministratie via het e-mailadres ledenadministratie@sportclubgroessen.nl.

  Bankrekeningnummerwijziging:
  Wijzigingen in het bankrekeningnummer graag mailen naar contributie@sportclubgroessen.nl (voetbal) of contributie@hcliemers.nl (handbal)

  Contributiebedragen 2020-2021:

  Op de algemene bestuursvergadering van 30 september 2020 zijn de contributiebedragen, bijdrage kledingfonds alsmede ’n tijdelijke Corona-toeslag voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld. 

  De algemene ledenvergadering is helaas uitgesteld tot nader order vanwege de Corona perikelen.

 • De verschuldigde bedragen worden via een automatische incasso in 4 gelijke termijnen geïnd door Contributiebeheer (half november 2020, eind december 2020, eind februari 2021 en eind maart 2021) of dient bij jaarbetaling voor 15 december 2020 in 1 keer volledig te zijn betaald (Jaarnota’s worden alleen per mail verstuurd).

  Wordt hieraan niet voldaan dan kan het lid automatisch niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

  Dat geldt ook als ‘n termijn zonder opgave van reden aan contributie@sportclubgroessen.nl worden gestorneerd bij de bank

  Ons Incassant ID-nummer is NL35ZZZ401194650000.

  Ieder lid is verplicht om een eigen stornering "met opgave van reden" per omgaande door te geven aan Contributiebeheer. Wordt dit niet of niet tijdig gedaan dan zal een speel- en/of trainingsverbod volgen door het bestuur.

  Vragen over uw contributie kunt u mailen naar contributie@sportclubgroessen.nl (voetbal) of contributie@hcliemers.nl (handbal)

  GelrePas:
  Wij verzoeken leden die beschikken over een geldige GelrePas 2019 en Gelrepas 2020 zo spoedig mogelijk een kopie van de pas te mailen naar contributie@sportclubgroessen.nl (voetbal) of contributie@hcliemers.nl (handbal). Wij kunnen dan bij de contributie-inning 2019-2020 hiermee rekening houden. Zolang wij geen kopie hebben ontvangen zal gewoon de volledige contributie betaald moeten worden. 

  Kledingfonds: 

  Het doel van ons kledingfonds is om via de materialencommissie alle teams te voorzien van nette en identieke wedstrijdkleding. Het door de ledenvergadering goedgekeurde kledingplan heeft betrekking op shirts, broeken + kousen (bij de voetbal) en shirts + broeken (bij de handbal). 

  De vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor het kledingfonds bedraagt thans € 20,- per lid. Alle betalende leden (behalve leden die alleen trainen) nemen hieraan verplicht deel. Deze bijdrage wordt samen met bovengenoemde contributie geïnd. 

  De shirts zijn voorzien van ons kleuren clublogo (levensduur ca. 4 jaar). De broeken zijn zonder nummering (levensduur ca. 2 jaar). jeugdvoetballers krijgen ieder jaar een nieuw paar lange kousen met clublogo sportclub Groessen. Bij de handbal zijn er geen sokjes i.v.m. de hogere aanschafkosten van een shirt en damesbroekje. Sportclub Groessen heeft een kledingcontract met Luising. Andere merken (sponsor)kleding zijn niet toegestaan. 

  Reclame-opdruk : 

  Bedrukking van shirts met sponsornaam per team is mogelijk via overleg met de sponsorcommissie (anders onbedrukte shirts). Sportclub Groessen heeft een kledingcontract met JAKO en Intersport Luising. Andere merken (sponsor)kleding zijn niet toegestaan. 

  Webshop: 

  Via onze shop kunnen leden voor zichzelf JAKO-kleding kopen. Hier staan ook de mogelijkheden en de voorwaarden. De JAKO-kleding is af te halen bij Intersport Luising, Grietsestraat 7 in Zevenaar. Hier is de kleding uiteraard ook te passen. 

  Boetes/proceskosten KNVB en NHV: 

  Alle door de KNVB of NHV aan de sportclub opgelegde boetes voor gele/rode kaart (en) en/of proceskosten worden via contributiebeheer z.s.m. aan de betrokken speler/speelster/coach/trainer/trainster/team doorbelast. Worden deze niet tijdig betaald aan de sportclub dan kan het betreffende lid niet meer deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. Dit tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij een speel- en trainingsverbod wordt het betreffende lid en de trainer/elftalbegeleider geïnformeerd over de gang van zaken.

  Voor vragen kunt u mailen naar contributie@sportclubgroessen.nl 

  Speel- en trainingsverbod: 

  Als een (termijn)betaling of boete niet tijdig wordt voldaan, dan kan er niet meer aan trainingen en wedstrijden worden deelgenomen door het betreffende lid. Dit tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij iedere aanmaning en/of extra incassoverzoek wordt telkens € 10,- kosten in rekening gebracht. Bij een speel- en trainingsverbod wordt het betreffende lid en de elftalbegeleider geïnformeerd over de gang van zaken. 

  Contributieteruggave:
  Leden die geblesseerd zijn geweest en daardoor langer dan 3 maanden niet aan voetbal- of handbalwedstrijden hebben deelgenomen, hebben de mogelijkheid om na afloop van de blessureperiode een gedeeltelijke teruggave van hun contributie aan te vragen. Zij kunnen hiervoor achteraf tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen een verzoek indienen via mail naar contributie@sportclubgroessen.nl (voetbal) of contributie@hcliemers.nl (handbal)

  In dit verzoek staat tenminste vermeld het team, de aanvangs- en einddatum van de blessure, een omschrijving van de blessure en de genomen herstelmaatregelen. Een verzoek ingediend na 1 juni van het lopende seizoen wordt niet meer in behandeling genomen. Let op: Op de kledingbijdrage (€20, -) en bijdrage KNVB/NHV wordt geen teruggave verleend.

  Deze teruggaveregeling geldt ook voor zwangerschap en voor leden die langer dan 3 maanden in het buitenland verblijven wegens stage.